Siirry suoraan sisältöön

Luonasi Lakipalvelut

Luotettavaa lakipalvelua ikäihmisten ja omaisten mielenrauhan turvaksi 

Mielenrauhaa seniorille ja omaisille

Luonasi Lakipalveluilla varmistetaan, että seniorin hoitotahto ja edunvalvonnalliset toiveet toteutuvat toimintakelpoisuuden heiketessä tai tilanteessa, jossa se menetetään kokonaan esimerkiksi sairauden vuoksi.

Luonasi Lakipalvelut auttavat myös perintösuunnittelussa ja varmistavat lakimääräisten mahdollisuuksien rajoissa perinnön jakautumisen seniorin tahdon mukaisesti. Omaisten taakkaa keventävät perunkirjoitus- ja perinnönjakopalvelut.

Miksi Luonasi Lakipalvelut:

Lakimiehen toimesta oikeaoppisesti ja ajoissa laaditut oikeudelliset asiakirjat tuovat turvaa niin seniorille kuin omaisille ja poistavat hoidollisia ja taloudellisia epävarmuustekijöitä yllättävissä muutostilanteissa.

Meidän kauttamme saat sujuvasti:

Edunvalvontavaltuutukset
Hoitotestamentit
Perunkirjoitukset
Testamentit
Perinnönjakokirjat
Avioehdot
Ositukset
Oikeudellinen neuvonta 

Aina maksuton tarvekartoitus:

Täsmennämme palvelutarpeesi ja arvioimme toimeksiannon sisällön ja laajuuden veloituksetta tarvekartoituksessa. 

Autamme sinua mielellämme!

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus (tai edunvalvontavaltakirja) on viralliseen edunvalvontamääräykseen verrattuna huomattavasti joustavampi, helpompi ja halvempi sekä puhtaasti henkilön omaan tahtoon ja valintaan perustuva keino järjestää omien asioidensa hoito tarpeen vaatiessa. Onkin erittäin tärkeää ymmärtää näiden kahden toisiaan muistuttavan termin väliset erot.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, ts. edunvalvontavaltuutuksella varaudutaan tulevaisuuteen ja se tehdään terveenä ollessa. Annetun valtuutuksen vahvistamista haetaan holhousviranomaiselta (nykyisin digi- ja väestötietovirasto) siinä vaiheessa, jos tai kun elämässä tulee vastaan sellainen tilanne, ettei valtuutuksen antanut henkilö enää pysty itse hoitamaan omia asioitaan. Tällöin edunvalvontavaltuutuksen saanut henkilö voi hakea saamansa valtuutuksen vahvistamista. Vahvistamisen edellytyksenä on, että valtuuttaja on heikentyneen terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtuutuksen vahvistamista varten on hankittava lääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava luotettava selvitys valtuuttajan heikentyneestä terveydentilasta.

Virallinen edunvalvontamääräys on taas viimesijainen ja vasta henkilön toimintakyvyn menettämisen jälkeen käytettävissä oleva keino turvata henkilön etuja silloin, kun tämä ei ole laatinut edunvalvontavaltuutusta aiemmin elämänsä aikana. Edunvalvojan määrää tehtävänsä holhousviranomainen tai tuomioistuin (usein määrätään valtion virkamiehenä toimiva yleinen edunvalvoja), kun taas edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen nimetä ja päättää itselleen mieluisan ja luotettavaksi tietämänsä henkilön (usein oman läheisensä) hoitamaan omia asioitaan. Edunvalvontavaltuutuksella voi henkilö siten itse määritellä, kuka hänen asioitaan hoitaa, mitä asioita saadaan hoitaa ja miten niitä saadaan hoitaa. Valtuutuksella voidaan määritellä niin haluttaessa myös vaikkapa se, miten valtuutetun toimintaa valvotaan.

Yleisenä edellytyksenä edunvalvontavaltuutuksen laatimiselle on ainoastaan se, että valtuuttaja on täyttänyt 18 vuotta ja terveydentilansa perusteella oikeustoimikelpoinen, eli kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ei siis kosketa ainoastaan ikääntyviä tai jo ikääntyneitä henkilöitä, vaan 18-vuotias oikeustoimikelpoinen henkilö voi laatia valtuutuksen varmuuden varalta jo hyvissä ajoin etukäteen yllättävien omaa toimintakykyä muuttavien tilanteiden, kuten esimerkiksi sairauskohtauksen tai liikennevahingon varalle. Kyseessä onkin eräällä tavalla kuvattuna ”maksuton vakuutus omien asioiden hyvän ja turvallisen hoitamisen varmistamiseksi kaikissa tilanteissa”. Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia viimeistään silloin, kun toimintakyvyn heikkenemisen ensioireita on jo havaittavissa. Tässä tilanteessa voi kuitenkin jo olla tarpeen pyytää myös lääkärinlausunto, jolla voidaan varmistua valtuuttajan kyvystä edunvalvontavaltuutuksen merkityksen ymmärtämiseen.

Jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla varmistaa henkilön aidon tahdon toteutuminen sitä koskien, kuka hänen puolestaan asioita hoitaa ja millä tavalla, on edunvalvontavaltuutuksen laadinnassa syytä turvautua asiantuntevaan lakimiesapuun. Me Luonasi Senioripalveluissa halumme auttaa sinua tässäkin asiassa ja voit kääntyä puoleemme milloin tahansa sinun tai läheistesi tulevaisuuden turvaamiseksi edunvalvontatestamentin avulla.

Hoitotestamentti

Hoitotestamentti on kirjalliseen muotoon laadittu hoitotahto, joka tehdään siltä varalta, että henkilö ei vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi kykene ilmaisemaan tahtoaan hoitoansa koskien. Hoitotestamentin myötä hoitava lääkäri saa tiedon potilaan omista toivomuksista hoitopäätöstensä tueksi.

Hoitotestamentissaan potilas voi esimerkiksi kieltää joko kokonaan tai osittain elintoimintojensa keinotekoisen ylläpitämisen. Hän voi myös kieltäytyä tehohoidosta, jos hoitava lääkäri arvioi, että tehohoito johtaa vain lyhytaikaiseen elämän pitkittymiseen.  Keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitävillä hoitomuodoilla tarkoitetaan esimerkiksi hengityskonehoitoa, keinomunuaishoitoa tai sydämen toiminnan keinotekoista ylläpitämistä laittein tai lääkkein.

Jotta hoitava lääkäri voi olla varma, että kyseessä on todella potilaan aito ja oma tahto, tulee hoitotestamentti olla asiallisesti ja juridisesti oikein laadittu. Hoitotestamentin laatimiseen onkin syytä käyttää asiantuntijan apua. Me Luonasi Senioripalveluissa osaamme auttaa sinua tässäkin asiassa.

Perukirja ja perinnönjako

Perukirja on perittävän kuoleman jälkeen perunkirjoitustilaisuudessa laadittava asiakirja. Perukirja on yhtäältä kuolinpesän osakas- ja omaisuusluettelo ja toisaalta veroilmoitus, jonka pohjalta toimitetaan kuolinpesän osakkaiden perintöverotus. Perintöveron määrä perustuu perittävän omaisuuden arvoon sekä sukulaisuussuhteeseen perittävän kanssa. Perukirjoituksen laatimiselle on aikaa kolme kuukautta perittävän kuolemasta.

Perukirja ei ole sama asia kuin varsinainen perinnönjako, jossa perittävän omaisuus virallisesti jaetaan kuolinpesän osakkaille. Perinnönjaon toteuttamiselle ei ole määräaikaa, sillä verottaja toteuttaa verotuksen perukirjan tietojen perusteella. Lähtökohtaisesti omaisuus tulee perinnönjaossa jakaa perukirjaan vahvistettujen arvojen ja lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaisesti. Mikäli omaisuutta jaettaisiin perinnönjaossa lakisääteistä perintöosuuksista poikkeavasti, voi kyseeseen tulla oikeudellisesti perillisten välinen perintöosuuden luovutus tai lahjoitus, jolla voi olla hyvinkin merkittäviä veroseuraamuksia.

Vaikka nykyisin on saatavilla paljonkin valmiita asiakirjapohjia myös verkosta, on perukirjan ja perinnönjaon usein mutkikkaidenkin lakimääräisten edellytysten varmistamiseksi syytä turvautua lakimiesapuun. Ammattitaitoinen ja koulutettu apu voi perintöoikeudellisissa kysymyksissä säästää sinulle tai läheisillesi tuhansia, jopa kymmeniätuhansia euroja. Senioripalvelut Luonasi on aina valmiina auttamaan sinua tai läheisiäsi ammattitaidolla ja inhimillisellä otteella kaikissa perukirjoihin, perinnönjakoihin tai vaikkapa perintö(vero)suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

Haluaisitko tietää lisää?

Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä palvelutarpeistanne ja -toiveistanne.

Jami Pohja
lakimies, oikeustieteen maisteri

Senioripalvelut Luonasi / Luonasi Lakipalvelut

Kysy meiltä lisää, tilaa palveluita tai varaa maksuton tutustumiskäynti.

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

    Luonasi Lakipalvelut palvelevat koko Uudenmaan alueella