Siirry suoraan sisältöön

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Senioripalvelut Luonasi Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.12.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Senioripalvelut Luonasi Oy
Stenbackantie 103
02550 Evitskog

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kristina Pohja
kristina.pohja@luonasi.fi
0207308585

3. Rekisterin nimi

Senioripalvelut Luonasi Oy:n henkilötietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Tapahtumatiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttävät vain Senioripalvelut Luonasi Oy:n työntekijät. Kerättyjä henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus rekisteriin tallennettujen tietojen osalta.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä̈ on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä̈muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei käsitellä muihin kuin rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin.